Ontdek wat de Bijbel u te zeggen heeft

Als u een boek hebt gelezen waar u enthousiast over bent en waar u ontzettend veel aan hebt, wilt u dit graag delen met anderen. Niet om anderen iets op te dringen, maar wel om de ander de gelegenheid te geven ook kennis te nemen van wat u niet meer loslaat. De mensen achter de Bijbelvereniging zijn enthousiast over de Bijbel. Daarom zorgen zij ervoor dat op zoveel mogelijk overnachtingplaatsen de Bijbel beschikbaar is. U kunt dat boek laten liggen. Dat is aan u. Maar als u nieuwsgierig bent: aarzel niet, maar lees! En ontdek wat de Bijbel ú te zeggen heeft.

Waarom de Bijbel?

WOORDEN VAN GOD

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, legt onder andere Bijbels neer op plaatsen waar mensen overnachten. Waarom de Bijbel? Er zijn toch massa’s andere boeken die het verspreiden waard zijn. Zeker! Maar de Bijbel heeft toch een bijzondere positie. Het is een verzameling boeken (biblia in het Grieks, waarvan de naam ‘Bijbel’ is afgeleid), die voor miljarden mensen grote betekenis heeft voor hun leven. Zij zien de Bijbel als woorden van God, Degene die de mens maakte.

GOD SPREEKT TOT MENSEN

In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. Mensen die de moeite nemen om de tekst de lezen en zich afvragen wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft, zullen niet snel uitgelezen raken.

BOODSCHAP: GELOOF IN GOD

De Bijbel is in een andere tijd geschreven en gaat over God, die per definitie anders is dan de mens. De boodschap van de Bijbel kan de lezer gelukkig maken, uitzicht geven op een prachtige toekomst en helpen om het leven in een ander en beter perspectief te zien. Maar de boodschap van de Bijbel roept ook vragen en weerstand op en vraagt van de lezer om anders te worden, te denken en te handelen. De teksten roepen op tot geloven in en leven voor God en de medemens, in plaats van voor onszelf.

JEZUS CHRISTUS

De Bijbel spreekt ook over Jezus Christus. In het Oude Testament (het eerste gedeelte van de Bijbel) wordt – zo lezen de christenen het – Zijn komst naar de wereld al aangekondigd. In het Nieuwe Testament (het tweede gedeelte van de Bijbel) wordt in de eerste vier boeken Zijn leven op aarde beschreven. Daaruit wordt duidelijk dat Jezus door God als Zijn Zoon naar de aarde is gestuurd om de mensheid te redden van alle ellende die door mensen veroorzaakt wordt. De Bijbel biedt daardoor zicht op een toekomst, waarin geen dood, verdriet en pijn meer zal zijn.

De inhoud van de Bijbel

De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, geschreven door ongeveer 30 verschillende mensen (geïnspireerd door God), over een periode van 1500 jaar. De Bijbel is verdeeld in twee gedeelten. Het Oude Testament (de Joden noemen dit de Tenach) bevat 39 boeken. Het Nieuwe Testament telt 27 boeken. De meeste Bijbelboeken zijn verdeeld in hoofdstukken, die weer onderverdeeld zijn in verzen. Dit vergemakkelijkt het opzoeken van teksten.

Altijd speelt de vraag: hoe lezen we de Bijbel? De één ziet het als het Woord van God, de ander als een bundeling teksten van gedachten van mensen, de derde als waar gebeurde geschiedenissen enzovoort. Zoveel hoofden, zoveel zinnen! Als Bijbelvereniging zien we de Bijbel als het Woord van God (zie artikel 2 van de statuten). Zo willen wij de Bijbel lezen.

OUDE TESTAMENT

God maakt de aarde, dieren en mensen. De aarde is goed geschapen, maar door de ongehoorzaamheid van de mens (de Bijbel noemt dit ‘zonde’) ontstaat er ellende in de wereld. God belooft de breuk te herstellen. Hij kiest Abraham uit als stamvader van een nieuw volk, de Joden (of Israëlieten). Uit dit volk zal de Messias – de Redder voor de mensheid die de relatie tussen God en mens herstelt – geboren worden.

De eerste vijf boeken van het Oude Testament gaan over het begin van Israël en over hoe God een verbondsrelatie bewerkstelligt met Israël. Vervolgens volgen enkele historische boeken waarin de regeringsperiodes van de verschillende koningen beschreven worden. Sommige koningen gehoorzamen God, anderen leven een goddeloos bestaan en trekken het volk daarin mee. De overwinningen en successen van het volk Israël evenals haar nederlagen en falen komen uitvoerig naar voeren.

Het Oude Testament beschrijft niet alleen de geschiedenis van het volk Israël, maar bevat ook allerlei boeken met specifieke thema’s zoals ‘het waarom van het lijden’ (het boek Job) of de liefde tussen man en vrouw (Hooglied). Daarnaast biedt het Oude Testament onder meer liederen, spreuken en gebeurtenissen uit het leven van profeten (boodschappers van God) en hun profetieën. Het Oude Testament voorspelt op tal van plekken de komst van Jezus Christus naar deze wereld.

NIEUWE TESTAMENT

In het Nieuwe Testament gaat het over de geboorte (Kerst), het leven en de opstanding van Jezus Christus. Volgens christenen is Hij de Messias, van Wie in het Oude Testament werd voorspeld dat Hij komen zou. Hij spreekt over een ander koninkrijk, het ‘Koninkrijk van God’, en over het eeuwige leven na de dood. Zijn leer roept weerstand op en Hij wordt ter dood gebracht (Goede Vrijdag). Maar op de derde dag nadat Hij gedood is, komt Hij levend uit het graf en wordt Hij door vele mensen gezien (Pasen). Dan gaan steeds meer mensen begrijpen waarom Hij geboren werd, leefde en stierf op aarde. Jezus – die Zoon van God wordt genoemd – keert terug tot God (Hemelvaart), maar laat Zijn volgelingen niet alleen achter. De Heilige Geest wordt ‘uitgestort’ (Pinksteren). Die Geest maakt het mogelijk dat mensen veranderen, gaan geloven en steeds meer gaan leven zoals God het bedoeld heeft, namelijk leven voor Hem en voor de medemensen. Zo gaan ze lijken op Jezus, Die het goede voorbeeld gaf.

Het Nieuwe Testament beschrijft de geschiedenis van de eerste gelovigen. Zij stichten gemeenschappen en sturen zendelingen naar gebieden waar men nog niet van Jezus en Zijn boodschap heeft gehoord. Het laatste boek – de Openbaring van Johannes – zijn beschrijvingen van de visioenen die Johannes van God kreeg. Jezus zal eens terugkomen naar deze aarde. Dan vindt het laatste oordeel plaats en zal er een nieuwe hemel en aarde komen, waarin de relatie tussen God en de mensheid volledig is hersteld.

Meer weten over de Bijbel?

Als Bijbelvereniging promoten wij het lezen van de Bijbel. Daarom verwijzen we u op deze pagina graag naar allerlei websites die u daarmee verder helpen.

ONLINE BIJBEL LEZEN

DeBijbel.nl – Via het aanmaken van een gratis account: de complete Bijbel in de Staten Vertaling, de NBG-vertaling (1951) en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
Online Bijbels – De complete Bijbel in onder meer de Lutherse vertaling (1648) en Leidse vertaling (1914).
Het Boek – De complete Bijbel in de parafraseuitgave ‘Het Boek’ (versie 1987).
Naardense Bijbel – De complete Bijbel in de vertaling van Pieter Oussoren, de zogenoemde ‘Naardense Bijbel’ (2004).
Jongerenbijbel – De complete Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met extra uitleg, gericht op jongeren.
Basic Bijbel – de complete Bijbel in makkelijk Nederlands

ONLINE BIJBEL LUISTEREN

Bible.com – De complete Bijbel laten voorlezen in een vertaling naar keuze.
Thru the Bible – De complete Bijbel laten voorlezen in 100 talen, inclusief toelichting/uitleg.

BIJBEL IN ANDERE TALEN – BIBLE IN DIFFERENT LANGUAGES

Zie: bibleserver.combiblegateway.comhispage.nl/bijbel

BIJBEL KOPEN

EAS-lectuur -Verkoopadres voor Bijbels in andere talen.

KINDERBIJBELS

Kinderbijbels.nl – Een kinderbijbel is een navertelling van de inhoud van de Bijbel voor kinderen. Deze site geeft veel informatie over beschikbare kinderbijbels en voorlichting over de verschillen.

ONLINE CURSUSSEN

Waarom Jezus? – Een gratis online-cursus met begeleiding om meer te weten te komen over Jezus Christus. Beschikbaar in verschillende talen en verschillende versies (ook voor jongeren).

SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN

Bijbelcursussen – De Bijbelvereniging beveelt van harte de Bijbelcursussen van bijbelcursussen.nl aan.
Bijbelcursus – Een schriftelijke cursus over de Bijbel en het christelijk geloof met correctie en mogelijkheid om vragen te stellen.
Bijbelcursussen per Bijbelboek – Schriftelijke Bijbelcursussen over basisbegrippen van het christelijk geloof en over diverse Bijbelboeken, met correctie door een docent en mogelijkheid om vragen te stellen.
Wegwijs in de Bijbel – Cursus over de Bijbel en onze levensvragen in de vorm van een CD-rom met verwerkingsvragen en begeleiding.

CURSUSSEN IN KERKEN EN GEMEENTEN

alpha-cursus.nl – De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof van 10 avonden en een weekend, die op honderden plaatsen door allerlei christelijke gemeenten en kerken wordt gegeven. Er is ook een versie van de Alpha-cursus voor jongeren: Youth Alpha.
Bijbel beter begrijpen – Ondersteuningssite voor een cursus Bijbellezen in een groep of als individu. Met veel informatie voor de Bijbellezer en de mogelijkheid om online vragen te stellen.

GELOVEN

Vragen over geloven – Een site met uitleg over het christelijk geloof, films (onder meer een verfilming van het Bijbelboek ‘Evangelie naar Johannes’) en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Geloven in de kerk – Een site met uitleg over de relatie tussen geloven en de kerk. Met mogelijkheid tot het stellen van vragen.