Waarom de Bijbel?

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, legt onder andere Bijbels neer op plaatsen waar mensen overnachten. Waarom de Bijbel? Er zijn toch massa’s andere boeken die het verspreiden waard zijn. Zeker! Maar de Bijbel heeft toch een bijzondere positie. Het is een verzameling boeken (biblia in het Grieks, waarvan de naam ‘Bijbel’ is afgeleid), die voor miljarden mensen grote betekenis heeft voor hun leven. Zij zien de Bijbel als woorden van God, Degene die de mens maakte.

In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. Mensen die de moeite nemen om de tekst de lezen en zich afvragen wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft, zullen niet snel uitgelezen raken.
De Bijbel is in een andere tijd geschreven en gaat over God, die per definitie anders is dan de mens. De boodschap van de Bijbel kan de lezer gelukkig maken, uitzicht geven op een prachtige toekomst en helpen om het leven in een ander en beter perspectief te zien. Maar de boodschap van de Bijbel roept ook vragen en weerstand op en vraagt van de lezer om anders te worden, te denken en te handelen. De teksten roepen op tot geloven in en leven voor God en de medemens, in plaats van voor onszelf.

De Bijbel spreekt ook over Jezus Christus. In het Oude Testament (het eerste gedeelte van de Bijbel) wordt – zo lezen de christenen het – Zijn komst naar de wereld al aangekondigd. In het Nieuwe Testament (het tweede gedeelte van de Bijbel) wordt in de eerste vier boeken Zijn leven op aarde beschreven. Daaruit wordt duidelijk dat Jezus door God als Zijn Zoon naar de aarde is gestuurd om de mensheid te redden van alle ellende die door mensen veroorzaakt wordt. De Bijbel biedt daardoor zicht op een toekomst, waarin geen dood, verdriet en pijn meer zal zijn.

Als u een boek hebt gelezen waar u enthousiast over bent en waar u ontzettend veel aan hebt, wilt u dit graag delen met anderen. Niet om anderen iets op te dringen, maar wel om de ander de gelegenheid te geven ook kennis te nemen van wat u niet meer loslaat. De mensen achter de Bijbelvereniging zijn enthousiast over de Bijbel. Daarom zorgen zij ervoor dat op zoveel mogelijk overnachtingplaatsen de Bijbel beschikbaar is.

U kunt dat boek laten liggen. Dat is aan u. Maar als u nieuwsgierig bent: aarzel niet, maar lees! En ontdek wat de Bijbel ú te zeggen heeft.
Graag zouden we de hele Bijbel beschikbaar willen stellen. Maar om praktische redenen beperken we ons tot voornamelijk het Nieuwe Testament (het tweede gedeelte van de Bijbel). Anders zouden onze uitgaven veel te duur, te dik of te zwaar worden. Niettemin hopen we dat het lezen van het Nieuwe Testament naar meer smaakt. Op internet kunt u online de complete Bijbel lezen. Maar u kunt natuurlijk ook een Bijbel kopen.

Inhoud van de Bijbel

De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, geschreven door 30 verschillende mensen (geïnspireerd door God), over een periode van 1500 jaar. De Bijbel is verdeeld in twee gedeelten. Het Oude Testament (de Joden noemen dit de Tenach) bevat 39 boeken. Het Nieuwe Testament telt 27 boeken. De meeste Bijbelboeken zijn verdeeld in hoofdstukken, die weer onderverdeeld zijn in verzen. Dit vergemakkelijkt het opzoeken van teksten.

Woord van God?

Altijd speelt de vraag: hoe lezen we de Bijbel? De één ziet het als het Woord van God, de ander als een bundeling teksten van gedachten van mensen, de derde als waar gebeurde geschiedenissen enzovoort. Zoveel hoofden, zoveel zinnen! Als Bijbelvereniging zien we de Bijbel als het Woord van God (zie artikel 2 van de statuten). Zo willen wij de Bijbel lezen.

Indruk

Het is onmogelijk om de Bijbel samen te vatten zonder tekort te doen aan de inhoud daarvan. Daarom kunnen we u met deze korte beschrijving niet meer geven dan een indruk waar het in de Bijbel over gaat.

Oude Testament

God maakt de aarde, dieren en mensen. Door toedoen van de tegenstander van God – duivel of satan genoemd – ontstaat er een grote breuk in de relatie tussen God en de mens. De aarde is goed geschapen, maar door de ongehoorzaamheid van de mens (de Bijbel noemt dit ‘zonde’) ontstaat er ellende in de wereld. God belooft de breuk tussen Hem en de mens te herstellen. Hij kiest Abraham uit als stamvader van een nieuw volk, de Joden (of Israëlieten). Uit dit volk zal de Messias – de Redder voor de mensheid die de relatie tussen God en mens herstelt – geboren worden.

Het volk Israël komt terecht in Egypte. Na verloop van tijd wordt het volk zwaar onderdrukt door de Egyptenaren. God geeft Mozes opdracht om de Israëlieten uit Egypte te leiden, terug naar Israël, het ‘beloofde land’. Het volk zwerft geruime tijd door de woestijn en krijgt daar onder meer de Wet van God (de Tien Geboden) om naar te leven. De Joden komen dicht bij het beloofde land, maar durven niet de grens over te gaan vanwege de sterke volken die er wonen. Ze vertrouwen niet op God. Daarom worden ze opnieuw de woestijn ingestuurd, voor veertig jaar.

Onder leiding van Jozua trekt het volk Israël alsnog het beloofde land binnen en vestigt zich daar. Eerst wordt het volk geleid door rechters, later door koningen. (Burger)oorlogen en periodes van vrede wisselen elkaar af. Er ontstaan twee rijken binnen Israël. De regeringsperiodes van de verschillende koningen worden beschreven. Onder koning Salomo wordt een tempel voor God gebouwd. Sommige koningen gehoorzamen God, anderen leven een goddeloos bestaan en trekken het volk daarin mee. Een groot gedeelte van het volk wordt als slaven naar Babylonië gevoerd en komt vervolgens onder heerschappij van de Perzen. Als het volk bedreigd wordt door genocide, weet Ester, de Joodse koningin van de Perzische koning Ahasveros, dit te voorkomen. Uiteindelijk keert een groot gedeelte van het volk weer terug naar Israël.

Het Oude Testament beschrijft niet alleen de geschiedenis van het volk Israël, maar bevat ook allerlei boeken met specifieke thema’s zoals ‘het waarom van het lijden’ (het boek Job) of de liefde tussen man en vrouw (Hooglied). Daarnaast biedt het Oude Testament onder meer liederen, spreuken en gebeurtenissen uit het leven van profeten (boodschappers van God) en hun profetieën.

Het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament gaat het over de geboorte, het leven en de opstanding van Jezus Christus. Volgens christenen is Hij de Messias, van Wie in het Oude Testament werd voorspeld dat Hij komen zou. Zijn optreden op aarde is anders dan de mensen verwachten. Hij spreekt over een ander koninkrijk, het ‘Koninkrijk van God’, en over het eeuwige leven na de dood. Zijn leer roept weerstand op en Hij wordt ter dood gebracht. Maar op de derde dag nadat Hij gedood is, komt Hij levend uit het graf en wordt Hij door vele mensen gezien (Pasen). Dan gaan steeds meer mensen begrijpen waarom Hij geboren werd, leefde en stierf op aarde. Jezus – die Zoon van God wordt genoemd – keert terug tot God (Hemelvaart), maar laat Zijn volgelingen niet alleen achter. De Heilige Geest wordt ‘uitgestort’ (Pinksteren). Die Geest maakt het mogelijk dat mensen veranderen, gaan geloven en steeds meer gaan leven zoals God het bedoeld heeft, namelijk leven voor Hem en voor de medemensen. Zo gaan ze lijken op Jezus, Die het goede voorbeeld gaf.

Het Nieuwe Testament beschrijft de geschiedenis van de eerste gelovigen. Zij stichten gemeenschappen en sturen zendelingen naar gebieden waar men nog niet van Jezus en Zijn boodschap heeft gehoord. Het laatste boek – de Openbaring van Johannes – zijn beschrijvingen van de visioenen die Johannes van God kreeg. Jezus zal eens terugkomen naar deze aarde. Dan vindt het laatste oordeel plaats en zal er een nieuwe hemel en aarde komen, waarin de relatie tussen God en de mensheid volledig is hersteld.

Links over de Bijbel

Als Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, promoten wij het lezen van de Bijbel. Daarom verwijzen we u op deze pagina graag naar allerlei websites die u daarmee verder helpen.
Vermelding van een website hoeft overigens niet in te houden dat wij volledig achter de inhoud van die site staan.

Online Bijbel lezen

DeBijbel.nl – Via het aanmaken van een gratis account: de complete Bijbel in de Staten Vertaling, de NBG-vertaling (1951) en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
Online Bijbels – De complete Bijbel in onder meer de Lutherse vertaling (1648) en Leidse vertaling (1914).
Het Boek – De complete Bijbel in de parafraseuitgave ‘Het Boek’ (versie 1987).
Naardense Bijbel – De complete Bijbel in de vertaling van Pieter Oussoren, de zogenoemde ‘Naardense Bijbel’ (2004).
Jongerenbijbel – De complete Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met extra uitleg, gericht op jongeren.
Basic Bijbel – de complete Bijbel in makkelijk Nederlands

Online Bijbel Luisteren

Bible.com – De complete Bijbel laten voorlezen in een vertaling naar keuze.
Thru the Bible – De complete Bijbel laten voorlezen in 100 talen, inclusief toelichting/uitleg.

Bijbel in andere talen – Bible in different languages

Zie: bibleserver.com, biblegateway.com, hispage.nl/bijbel

Bijbel kopen

EAS-lectuur -Verkoopadres voor Bijbels in andere talen.

Kinderbijbels

Kinderbijbels.nl – Een kinderbijbel is een navertelling van de inhoud van de Bijbel voor kinderen. Deze site geeft veel informatie over beschikbare kinderbijbels en voorlichting over de verschillen.

Geloven

Vragen over geloven – Een site met uitleg over het christelijk geloof, films (onder meer een verfilming van het Bijbelboek ‘Evangelie naar Johannes’) en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Geloven in de kerk – Een site met uitleg over de relatie tussen geloven en de kerk. Met mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Online cursussen

Waarom Jezus? – Een gratis online-cursus met begeleiding om meer te weten te komen over Jezus Christus. Beschikbaar in verschillende talen en verschillende versies (ook voor jongeren).

Schriftelijke cursussen

Bijbelcursussen – De Bijbelvereniging beveelt van harte de Bijbelcursussen van bijbelcursussen.nl aan.
Bijbelcursus – Een schriftelijke cursus over de Bijbel en het christelijk geloof met correctie en mogelijkheid om vragen te stellen.
Bijbelcursussen per Bijbelboek – Schriftelijke Bijbelcursussen over basisbegrippen van het christelijk geloof en over diverse Bijbelboeken, met correctie door een docent en mogelijkheid om vragen te stellen.
Wegwijs in de Bijbel – Cursus over de Bijbel en onze levensvragen in de vorm van een CD-rom met verwerkingsvragen en begeleiding.

Cursussen in kerken en gemeenten

alpha-cursus.nl – De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof van 10 avonden en een weekend, die op honderden plaatsen door allerlei christelijke gemeenten en kerken wordt gegeven. Er is ook een versie van de Alpha-cursus voor jongeren: Youth Alpha.
Bijbel beter begrijpen – Ondersteuningssite voor een cursus Bijbellezen in een groep of als individu. Met veel informatie voor de Bijbellezer en de mogelijkheid om online vragen te stellen.