Beleidsnotitie

Het beleid van de Bijbelvereniging voor de komende jaren (2019-2023)

Sinds 1948 is de Bijbelvereniging actief in het ter beschikking stellen van Bijbels en Bijbeluitgaven aan mensen in hotels, ziekenhuizen, schepen, gevangenissen, asielzoekerscentra en zorginstellingen.

Onze intentie is het om dit werk trouw te blijven uitvoeren en waar mogelijk uit te breiden.

Daarbij willen we in de komende jaren de volgende doelen realiseren:

  1. Het aantal locaties waar de Bijbeluitgaven beschikbaar zijn willen we jaarlijks uitbreiden.
  2. We streven er daarbij naar om zoveel mogelijk vraaggericht te werken. Daar waar de vraag wordt gesignaleerd willen we inspringen met adequate uitgaven. Te denken valt aan anderstalige uitgaven, kinderbijbels etc.
  3. Daar waar mogelijk willen we Bibleboxen plaatsen om zodoende een groter publiek in aanraking te brengen met het Evangelie.

Daarnaast is de Bijbelvereniging zich goed bewust van de ontwikkelingen die zich voordoen op het terrein van de communicatie. We signaleren dat velen weliswaar gebruik maken van sociale media, maar als Bijbelvereniging zijn we ons ervan bewust dat voor de meesten het papieren boek het aangewezen middel is om het Evangelie te leren kennen.

Daarnaast zien we dat in het kader van de extra-muralisering, de zorg verschuift van instelling naar zorg bij de mensen thuis. De vraag hoe wij op deze ontwikkeling kunnen inspelen houdt ons bezig.

Om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, is een goede relatie met onze leden en donateurs belangrijk. We streven er dan ook naar om de komende jaren het aantal leden en donateurs substantieel uit te breiden, door te gaan met het verspreiden van de nieuwsbrief, het aanbieden van (pers)berichten aan lokale en regionale media en waar mogelijk acte de presence te geven bij bijeenkomsten waar dit voor de Bijbelvereniging relevant is.

Een strakke kostenbewaking blijft ook in de komende jaren noodzakelijk om onze ambities om meer Bijbels te plaatsen mogelijk te maken.

Vastgesteld door het bestuur van de Bijbelvereniging op 28 november 2018.