Statuten van de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: ‘Bijbelvereniging, voorheen De Nederlandse Gideons’ en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.
De vereniging ‘Bijbelvereniging, voorheen De Nederlandse Gideons’ wordt hierna aangeduid als de vereniging.

Grondslag

Artikel 2

De vereniging aanvaardt als grondslag de Bijbel als het Woord van God.

Doel

Artikel 3

Het doel van de vereniging is de verspreiding van het Evangelie zoals dit in de Bijbel – Gods Heilig Woord – is geopenbaard, opdat velen met dit Evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten.

Artikel 4

Onder de verspreiding van het Evangelie, in artikel 2 bedoeld, wordt in het bijzonder verstaan het zorg dragen voor de blijvende aanwezigheid van de Bijbel of van Bijbelgedeelten, in hotels, motels, pensions, vakantieverblijven, in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, in gevangenissen en op schepen, en – voor zover nodig – in andere inrichtingen, instellingen, middelen van vervoer of hiertoe geëigende verblijfplaatsen.

Middelen

Artikel 5

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. de aanbieding, de plaatsing en de regelmatige controle van Bijbels of Bijbelgedeelten zoals omschreven in artikel 4.
b. het onderhouden van contact met de besturen en de directies van de instellingen, genoemd in artikel 4.
c. het geven van voorlichting, het maken van propaganda en het werven van leden, donateurs.
d. het zoeken van samenwerking met andere organisaties, in het bijzonder met die organisaties, die werkzaam zijn op het
terrein van de Bijbelverspreiding.
e. andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur

Artikel 6

De vereniging is opgericht op zes en twintig januari negentienhonderd acht en veertig en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Leden en donateurs

Artikel 7

De vereniging kent leden en donateurs.

Leden

Artikel 8

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. De natuurlijke personen en de besturen van de rechtspersonen stemmen in met de grondslag en het doel van de vereniging.

Artikel 9

Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke inschrijving als lid door of namens het bestuur, na aanmelding bij de vereniging. Het bestuur kan beslissen te weigeren een persoon als lid toe te laten, hetzij indien blijkt dat de natuurlijke persoon of het bestuur van de rechtspersoon niet instemt met de grondslag en het doel van de vereniging, hetzij op andere gronden. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 10

Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid bij een natuurlijk persoon, door het ophouden van het bestaan bij een rechtspersoon;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.

Artikel 11

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur op de grond:
a. dat het lid zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. dat het lid ophoudt in te stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging;
c. dat het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld;
d dat van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 12

In geval van opzegging door het bestuur heeft het lid recht van beroep op de ledenvergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur binnen een maand na de mededeling van de opzegging aan het lid. Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 13

Ontzetting van een lid is slechts mogelijk op de grond dat het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, heeft het lid geen toegang tot de ledenvergaderingen en kan aldaar zijn stem niet uitbrengen.

Artikel 14

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 15

De leden hebben onder meer het recht:
a. de ledenvergaderingen bij te wonen;
b. aldaar het woord te voeren en hun stem uit te brengen:
c. voorstellen aan de ledenvergadering te doen, welke ten minste twee maanden van te voren schriftelijk bij het bestuur moeten zijn ingediend.

Artikel 16

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging. Het bedrag dat tenminste als bijdrage wordt voldaan, wordt jaarlijks door de ledenvergadering bepaald.

Donateurs

Artikel 17

Donateurs van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Men wordt donateur door het voldoen van een bijdrage aan de vereniging.

Artikel 18

De donateur betaalt een door hem te bepalen bijdrage, hetzij voor eenmaal, hetzij periodiek.

Artikel 19

Aan het donateurschap zijn overigens geen rechten of verplichtingen verbonden.

Inkomsten

Artikel 20

De inkomsten der vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
b. de bijdragen van de donateurs;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. renten of andere opbrengsten van eigen vermogen
e. ander baten.

Bestuur

Artikel 21

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen, leden der vereniging. Bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel. De leden worden benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering. De bestuursleden mogen met elkaar geen familie- of vergelijkbare relaties hebben tot en met de derde graad.

Artikel 22

Het bestuur kent de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en van penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.

Artikel 23

De voorzitter wordt in functie gekozen door de ledenvergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden de functionarissen genoemd in artikel 22 aan. Deze functionarissen vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 24

De zittingsduur van een bestuurslid is vijf jaren. Een bestuurslid is na afloop van deze periode terstond herkiesbaar.

Artikel 25

Een bestuurslid verliest zijn bestuurslidmaatschap als het ophoudt lid van de vereniging te zijn.

Artikel 26

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van, overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor en schuld van een derde verbindt.

Artikel 27

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door leden van het bestuur ter bate van de vereniging gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden is toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht.

Artikel 28

Voor het nemen van bestuursbesluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden deelneemt aan de vergadering. Participatie per telefoon, internet of schriftelijke volmacht aan een ander bestuurslid geldt als deelname. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Artikel 29

Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de vereniging en de leden van haar bestuur en/of medewerkers. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de vereniging en:
i) de bestuursleden;
ii) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met bestuursleden;
iii) rechtspersonen waarvan de onder i en ii genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging geldt niet voor die bestuursleden ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoet.

Artikel 30

Indien zich een belangenverstrengeling voordoet, dient het betrokken bestuurslid of medewerker dit te melden aan het bestuur. Het betrokken bestuurslid dient zich te onthouden van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. De aanwezigheid van het bestuurslid telt niet mee ter bepaling van het quorum. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan niet worden toegekend aan degene bij wie de belangenverstrengeling zich voordoet.

Artikel 31

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg, of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 32

Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de vicevoorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.

Artikel 33

Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar, en voorts indien tenminste drie leden van het bestuur dit verzoeken of de voorzitter dit gewenst acht.

Artikel 34

De leden van het bestuur worden tenminste acht dagen van te voren schriftelijk van plaats en tijdstip van de vergadering en van
de te behandelen onderwerpen in kennis gesteld.

Algemene ledenvergadering

Artikel 35

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van een januari tot en met een en dertig december.

Artikel 36

Tot bijwoning van een algemene ledenvergadering worden de leden tenminste veertien dagen van te voren schriftelijk opgeroepen, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. Onderwerpen niet op de agenda vermeld, worden niet in behandeling genomen, tenzij het bestuur en tweederde van de overige aanwezige leden hiertegen geen bezwaar hebben.

Artikel 37

Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit als tenminste een/tiende deel van het ledental van de vereniging, berekend naar de opgave, vermeld in het laatst verschenen jaarverslag, hiertoe schriftelijk een verzoek indient.

Artikel 38

Vóór de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de financiële administratie en de schriftelijke vastlegging van inkomsten en uitgaven onderzocht, en wordt de rekening van baten en lasten over het verstreken verenigingsjaar opgesteld. Het bestuur draagt deze taak op aan een in Nederland gevestigde registeraccountant of accountant administratieconsulent. Van dit onderzoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht.

Artikel 39

Tenzij in een eerder in het zelfde boekjaar gehouden algemene ledenvergadering inzake een of meer van de na te melden onderwerpen reeds is besloten, worden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering:
a. door het bestuur verslag uitgebracht en rekening en verantwoording afgelegd over het verstreken verenigingsjaar;
b. het verslag behandeld, bedoeld in artikel 38;
c. in de bestuursvacature(s) voorzien:
d. voorstellen van het bestuur en van de leden behandeld;
e. de bijdrage vastgesteld als bedoeld in de artikel 16;
f. andere onderwerpen, mits behoorlijk geagendeerd, in behandeling genomen.

Artikel 40

a. Voor de benoeming van een bestuurslid doet het bestuur een aanbeveling.
b. Tenminste twintig leden der vereniging kunnen de aanbeveling aanvullen. De aanvulling wordt schriftelijk tenminste vijf dagen vóór het tijdstip van de algemene ledenvergadering aan het bestuur bericht.
c. Op de aanbeveling komen niet voor de namen van de medewerkers die bij de vereniging in dienst zijn.
d. Tot bestuurslid wordt slechts benoemd een persoon, vermeld op de al dan niet aangevulde aanbeveling.

Artikel 41

De besluiten worden door de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij elders in deze statuten anders is bepaald. Elk lid brengt één stem uit.

Artikel 42

Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk hiertoe gemachtigd, ander lid te doen uitbrengen.

Artikel 43

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. De algemene ledenvergadering kan beslissen van deze bepaling af te wijken. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel niet als aangenomen beschouwd en van de agenda afgevoerd. Indien bij een stemming over personen de stemmen, staken, vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan trekt het bestuur het voorstel in.

Artikel 44

Blanco stemmen en ondertekende stemmen zijn van onwaarde en worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 45

a. Besluiten van de algemene ledenvergadering kunnen door het bestuur aan een referendum van de leden worden onderworpen. Het besluit hiertoe wordt door het bestuur genomen, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de in functie zijnde bestuursleden, op de grond dat het besluit van de algemene ledenvergadering in strijd moet worden geacht met het belang der vereniging, binnen één maand na het tijdstip van de algemene ledenvergadering, die het besluit heeft genomen en wordt uitgevoerd binnen twee maanden. Het bestuur licht de leden der vereniging schriftelijk in, met opgave van de redenen waarom het referendum wordt ingesteld.
b. De leden der vereniging geven schriftelijk hun oordeel over het besluit van de algemene ledenvergadering dat door het bestuur aan het referendum is onderworpen, aan de hand van door het bestuur concreet gestelde vragen, uiterlijk binnen vier weken nadat het bestuur hierom heeft verzocht. Artikel 41 is van overeenkomstige toepassing. Blijkt uit de schriftelijke stemming dat de meerderheid der leden die aan het referendum deelnemen, niet instemt met het besluit dat aan het referendum is onderworpen, dan wordt het besluit geacht niet te zijn genomen.
Gedurende de termijn van één maand, als bedoeld in lid a en hangende de instelling van het referendum is het besluit geschorst, tenzij het bestuur anders beslist.
c. De uitslag van het referendum, in het bijzonder van de onder de leden van de vereniging gehouden schriftelijke stemming,
wordt onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen notaris die van zijn onderzoek schriftelijk verslag uitbrengt.

Medewerkers

Artikel 46

Het bestuur kan medewerkers in dienst der vereniging aannemen en uit haar dienst ontslaan. De medewerkers stemmen in met het doel en met de grondslag van de vereniging. Het bestuur stelt vast de salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers en bepaalt de taak van de medewerkers en de wijze waarop de taak wordt verricht. Het bestuur kan medewerkers belasten met uitvoerende werkzaamheden en in dat verband bevoegdheden delegeren.

Artikel 47

De medewerkers brengen zo mogelijk op elke bestuursvergadering mondeling of schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden. De bestuursleden nemen van dit verslag kennis.

Reglement

Artikel 48

De algemene ledenvergadering kan een reglement vaststellen ter uitwerking van de bepalingen dezer statuten, of ter regeling van zaken waarin de statuten niet voorzien.

Artikel 49

Het reglement bevat geen bepalingen in strijd met de statuten.

Wijziging

Artikel 50

De algemene ledenvergadering besluit tot wijziging van de statuten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De grondslag, artikel 2, kan niet gewijzigd worden.

Artikel 51

Voor de in artikel 50 genoemde vergadering ontvangen de leden tenminste een maand van te voren een oproep, vermeldende het
voorstel tot wijziging der statuten. Het voorstel tot statutenwijziging wordt hetzij aan de leden toegezonden, hetzij tenminste vijf dagen vóór de vergadering in afschrift, waarin de voorgestelde wijziging letterlijk is opgenomen, op een hiertoe geschikte, aan de leden bij de oproep
meegedeelde, plaats voor de leden ter inzage neergelegd, tot na afloop van de vergadering.

Ontbinding

Artikel 52

De algemene ledenvergadering besluit tot ontbinding van de vereniging met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In de algemene ledenvergadering waar zulk een besluit wordt genomen, is tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig.

Artikel 53

Een batig saldo zal worden besteed overeenkomstig de doelstelling van de vereniging.

Artikel 54

Indien het in artikel 52 genoemde aantal leden niet aanwezig is, wordt de algemene ledenvergadering binnen drie maanden opnieuw bijeen geroepen. De algemene ledenvergadering beslist in de tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 55

Voor de ledenvergaderingen, bedoeld in de artikelen 52 en 54 ontvangen de leden tenminste een maand tevoren een oproep, vermeldende het voorstel tot ontbinding.

Artikel 56

De algemene ledenvergadering benoemt de personen die met de vereffening van baten en lasten en met de afwikkeling van het vermogen van de vereniging worden belast. De algemene ledenvergadering bepaalt welke bestemming aan een eventueel batig saldo zal worden gegeven, in overeenstemming met het doel der vereniging.

Artikel 57

De personen in artikel 56 bedoeld, zijn aan de voormalige leden van de ontbonden vereniging verantwoording verschuldigd, totdat ter zake finale kwijting en decharge aan hen zijn verleend.