Privacy- en cookieverklaring van de Bijbelvereniging

Algemeen
Uw privacy is voor de Bijbelvereniging van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe de Bijbelvereniging met uw persoonsgegevens omgaat. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u daarom onder meer over de wijze waarop de Bijbelvereniging persoonsgegevens verwerkt; voor welke doeleinden de Bijbelvereniging persoonsgegevens verwerkt; en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij raden u daarom aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Toepassing
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op iedere bezoeker van de website van de Bijbelvereniging (www.bijbelvereniging.nl). De Bijbelvereniging is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door de Bijbelvereniging via de website worden verzameld.


Persoonsgegevens die de Bijbelvereniging verwerkt

De Bijbelvereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website. Welke persoonsgegevens wij verwerken verschilt van geval tot geval. Hieronder hebben wij voor u gespecificeerd welke persoonsgegevens in welke situatie worden verwerkt.

Bij een bezoek aan onze website:

 • gegevens over uw activiteiten op onze website (namelijk: het IP-adres, de identifiers in cookies, technische browserinformatie, technische gegevens van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, klik- en surfgedrag op onze website);
 • de persoonsgegevens die u actief verstrekt via een contact- of bestelformulier (namelijk: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt).

Bij een sollicitatie via onze website:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functie, opleidings- en werkverleden (CV);
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het verstrekken van andere informatie in het kader van uw sollicitatie).


Bijzondere persoonsgegevens die de Bijbelvereniging verwerkt

De Bijbelvereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot ras, godsdienst of gezondheid, tenzij deze door uzelf aan de Bijbelvereniging worden verstrekt.

De Bijbelvereniging heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat de Bijbelvereniging zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan tot verwijdering van deze gegevens overgaan.


Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens verwerken

De Bijbelvereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten aanzien van persoonsgegevens bij gebruik van de website:
  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en het als gevolg daarvan optimaliseren van onze website (op het gebied van functionaliteit, conversie en gebruikerservaring).
 • Ten aanzien van persoonsgegevens via het contact- of bestelformulier op de website:
  • het beantwoorden van uw vraag;
  • het verwerken van uw bestelling;
  • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Ten aanzien van persoonsgegevens bij een sollicitatie:
  • de sollicitatieprocedure.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond is. De verwerkingen vinden plaats op basis van de rechtsgronden uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), namelijk voor de uitvoering van een overeenkomst/bestelling, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Bijbelvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Bij een bezoek aan onze website:

 • gegevens over uw activiteiten op onze website: niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd binnen de eventuele daarvoor geldende wettelijke bewaarplichten en/of –termijnen;
 • de persoonsgegevens die u actief verstrekt via ons contact- of bestelformulier: niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd binnen de eventuele daarvoor geldende wettelijke bewaarplichten en/of –termijnen.

Bij een sollicitatie via onze website:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functie, opleidings- en werkverleden (CV) en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt: 4 weken na einde sollicitatieprocedure (zonder toestemming van de sollicitant) en 1 jaar na einde sollicitatieprocedure (met toestemming van de sollicitant).


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De Bijbelvereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u ons daarvoor toestemming geeft. De Bijbelvereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan de Bijbelvereniging uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.


Cookies die wij gebruiken

Een cookie is een klein informatiebestand dat bij een bezoek aan onze website automatisch wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van onze website of van andere websites die u bezoekt.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken via de instellingen van uw browser.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bijbelvereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraging. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, uw verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijbelvereniging.nl.

Wij zorgen ervoor dat uw verzoek binnen één maand is afgehandeld. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Lukt het ons niet om het binnen de periode van één maand af te handelen, dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bijbelvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen de noodzakelijke personen van de Bijbelvereniging toegang hebben tot uw gegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.


Wijzigen van privacyverklaring

De Bijbelvereniging behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Daarom is het verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de Bijbelvereniging uw persoonsgegevens verwerkt.


Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) staat meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bijbelvereniging
p/a Eigen Haard 51
8561 EX Balk
Telefoon: 085 – 104 1714
E-mail: info@bijbelvereniging.nl